El procés de destrucció documental ha d’executar-se correctament, ja que persones alienes a l’empresa no han de tenir mai accés a les dades contingudes.

En aquest sentit, per a aconseguir la millor destrucció d’informació confidencial, és essencial comptar amb professionals dedicats a la custòdia i gestió documental, els quals són coneixedors de tots els punts referents als protocols necessaris a realitzar.

Gràcies a tenir un suport especialitzat, l’empresa en qüestió no tindrà sancions derivades d’un indegut tracte de dades, perquè s’empraran les oportunes accions i destrucció documental en els temps establerts i com marca la llei vigent.

En què consisteix una destrucció documental certificada?

És el procés d’eliminació de documents d’una organització. Aquesta garanteix al màxim que la informació confidencial o secreta pel seu contingut ha estat destruïda totalment.

És un procediment que anul·la la possibilitat que les dades puguin ser visibilitzats per altres empreses, quelcom que podria ser altament perjudicial.

Per aquest motiu, és determinant contractar els serveis de les empreses de gestió de documents. I, a més d’assegurar la millor destrucció dels papers i oferir una certificació legal, els professionals de l’àmbit, manifesten quin ha estat el mètode utilitzat, un esquema o referència dels procediments seguits en la destrucció de documents, la informació de data, hora i ubicació sobre el procés de destrucció i el mètode d’aprofitament i reciclatge dels materials resultants.

Tot això fa que una organització obtingui major tranquil·litat i la garantia que s’ha executat tot de manera correcta.

I, com es fa una destrucció segura? Doncs, primerament, es revisen tots els documents amb detall. Si s’eliminessin els que no són necessaris, podria haver-hi problemes en un futur.

Després es procedeix a l’eliminació, on es descarta la informació que ja ha finalitzat el seu termini de retenció i que, per tant, ja no és ni funcional ni té utilitat per a l’empresa.

Referent als tipus de documents que es poden destruir, la veritat és que són una gran varietat, com a antigues factures, fitxes de clients, llibres comptables de fa anys, etc. Tot això ja no té valor perquè han caducat o perquè no existeix rellevància.

A més, amb un suport en gestió, no haurà d’acumular papers i arxivadors en les seves oficines, estalviant molts diners en costos i espai físic.

Destrucció de documents confidencials

L’expurgo d’informació confidencial, com li dèiem, és clau perquè les empreses obtinguin la major confiança que les seves dades estaran baix control i mai més seran visibles.

Gràcies, no obstant això, a les empreses especialitzades en aquesta mena de tasques, la destrucció es realitza per complet.

Per a dur a terme aquesta eliminació, les empreses de gestió documental, disposen dels permisos legals i són coneixedores de tots els aspectes relacionats.

Empresa líder en la gestió documental i la gestió d’informació

A C-DOC li garantim el millor servei i atenció, perquè obtingui una gestió documental professional al seu abast.

Realitzem expurgos i destrucció de documents, amb la màxima confidencialitat i amb certificat segons la normativa europea.

El nostre equip és expert en la matèria, totalment qualificat i format per a tractar i custodiar documentació.

Amb C-DOC no haurà de preocupar-se per res, disposem dels màxims protocols de seguretat de destrucció d’informació confidencial o secreta. Els seus documents sempre estaran sota control amb la nostra empresa.

Les nostres activitats i serveis van des de la custòdia de documents fins a la gestió de centres i gestió de continguts, oferint suport i orientació durant tot el cicle de vida de l’organització.

Contacti amb nosaltres sense compromís.