Comptar amb un servei de classificació de documents és una gran opció per a moltes empreses, que desitgen mantenir en bon estat la seva informació, especialment la confidencial, i tenir-la sempre a mà.

Les dades professionals i personals han de ser vistes com un gran actiu i, per això, han de gaudir de la millor protecció. No n’hi ha prou amb tenir-les en un arxivador en la pròpia oficina, ja que estan a l’abast de tots i es poden malmetre, perdre, destruir, etc.

Aquestes requereixen tenir un servei de classificació de documents professional, on tinguin la millor classificació, segons la seva naturalesa i un òptim emmagatzematge, amb la finalitat de posar gestionar-les de millor manera.

Una correcta ordenació de documents facilita el seu accés i treball, a més que es vigila que el compliment de la normativa vigent sigui l’adequat.

És un suport idoni que modernitza tots els seus tràmits i tasques i ofereix seguretat a la seva informació.

La custòdia documental s’encarrega de realitzar aquesta classificació, ja que administra degudament les dades i ofereix la seva consulta i conservació de manera digital i física. Aquest servei posa sobre la taula elements tecnològics, logístics i humans perquè sigui possible i facilita la gestió administrativa a les empreses, atorgant una millor imatge com a corporació als seus col·laboradors, personal intern, clients, proveïdors, etc.

Així que la classificació de documents és vital per al bon funcionament d’un negoci.

La documentació necessita el millor ordre

Les empreses utilitzen diàriament gran quantitat d’informació i manegen un volum elevat de dades, que han de ser emmagatzemades tant en suports electrònics com físics. No obstant això, requereixen una clara classificació i ordre, ja que, si no fos així, la productivitat i eficiència es podria veure perjudicada, a més de perdre gran quantitat de temps en cerques.

Un dels principals objectius de l’ordenació documental és garantir la traçabilitat d’aquests, complir amb totes les regulacions i normatives de l’àmbit i oferir la major seguretat i control d’accés.

Gràcies a una classificació en mans professionals, la informació sempre està salvaguardada, correctament localitzada, es redueixen dràsticament els temps de cerca, es recupera ràpidament, es destrueix quan escaigui i afavoreix al treball col·laboratiu, sent una empresa més rendible i eficient.

Com es realitza el trasllat i emmagatzematge de documents?

Per a poder emmagatzemar correctament les dades, és necessari el trasllat de documents.

És un procés delicat, realitzat per personal qualificat i especialitzat, on es cuida cada arxiu i es protegeix de la millor manera, sempre amb gran confidencialitat i seguretat.

Es duu a terme amb professionalitat. Això evita que acabin en mans alienes no autoritzades.

El trasllat de documentació a un centre de gestió i custòdia es fa amb gran protecció i en les millors condicions, tenint en compte cada detall per a la seva òptima classificació.

Servei de classificació i custòdia de documents professional

A C-DOC, empresa experta en oferir un servei de classificació documental totalment personalitzat i adaptat a cada negoci, ens posem a la seva disposició i li garantim un suport integral i de qualitat.

Posem a les seves mans els millors mitjans digitals i físics per a això, i donem prioritat a la seva confidencialitat.

El nostre suport especialitzat en trasllat i logística disposa de la millor identificació de cada informació, perquè sigui localitzada fàcilment i pugui consultar-la o recuperar-la quan es requereixi.

Les instal·lacions i infraestructures de C-DOC estan condicionades per a aquest fi i estan perfectament preparades, amb grans sistemes de seguretat i integritat, tant per a detectar qualsevol incendi, la presència de persones no autoritzades, etc.

A més, disposem de sistemes de control molt potents, per a poder oferir-li major tranquil·litat sobre aquest tema.

Contacti amb nosaltres i faci que la seva documentació obtingui la major protecció. No dubti a demanar-nos informació si ho necessita.