El Covid-19 ha obligat les autoritats a prendre mesures dràstiques per a pal·liar el contagi massiu entre els ciutadans. La implantació urgent del teletreball en totes les empreses, en la mesura del tècnicament possible, ha estat una de les primeres ordres emeses pel Govern d’Espanya.

El teletreballador gaudirà, en tot cas, dels mateixos drets que el treballador presencial. Així ho disposa l’art. 13 de l’Estatut dels Treballadors. Encara així, els treballadors que vegin traslladat el seu lloc de treball a la llar, hauran de vetllar diligentment per la seguretat en les comunicacions i les empreses hauran de garantir el compliment estricte de la normativa vigent en matèria de Protecció de dades.

Referent als drets dels treballadors, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, introdueix mesures per a respectar el descans i la intimitat dels teletreballadors. Així, contempla el dret a la desconnexió fora de la jornada laboral i el dret a la intimitat.

L’empresa no podrà aprofitar les eines digitals, com ara xarxes socials o programes de missatgeria instantània, per a contactar amb els seus treballadors fora de l’horari laboral o durant els seus períodes de descans. A més, si bé els empresaris podran usar sistemes de geolocalització per a comprovar la ubicació dels seus treballadors, hauran d’informar d’això en tot cas tant als treballadors com als seus representants.